Algemeen

Advocatenkantoor Albicher respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Albicher verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Advocatenkantoor Albicher verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Advocatenkantoor Albicher verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures, innen van declaraties, advisering, bemiddeling en verwijzing, voldoen aan de juridische en wettelijke verplichtingen, marketing- en communicatieactiviteiten en werven en selectie.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Advocatenkantoor Albicher verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: NAW-gegevens, geslacht, emailadres, geboortedatum, telefoonnummer, nationaliteit. Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Albicher omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan dit kantoor kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Advocatenkantoor Albicher verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting;
  • uitvoering van een overeenkomst;
  • verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • gerechtvaardigd belang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Advocatenkantoor Albicher deelt uw persoonsgegeven alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Albicher, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

 

Daarnaast kan Advocatenkantoor Albicher persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Albicher uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Albicher ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Advocatenkantoor Albicher hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Albicher gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Albicher in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Advocatenkantoor Albicher bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacy, rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Albicher aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

 

Advocatenkantoor Albicher
Markt 60
4701 PJ Roosendaal
Email: advocaat@albicher.nl
Telefoonnummer: 0165-391005

 

Gebruik social media

Op de website van Advocatenkantoor Albicher zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden zoals LinkedIn. Advocatenkantoor Albicher houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruikt maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Statistieken en cookies

Advocatenkantoor Albicher houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Advocatenkantoor Albicher verkocht aan derden.

 

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Advocatenkantoor Albicher te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Advocatenkantoor Albicher op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

De website van Advocatenkantoor Albicher maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Advocatenkantoor Albicher geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links zoals hiervoor onder “Gebruik social media” is omschreven. Advocatenkantoor Albicher heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt, - https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies - , leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Aanpassing privacy statement

Advocatenkantoor Albicher heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy-statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

 

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

 

Advocatenkantoor Albicher
Markt 60
4701 PJ Roosendaal
t.a.v. mr. J.J.R. Albicher
Telefoonnummer: 0165-391005
Email: advocaat@albicher.nl

 

Als u van mening bent dat uw eigen persoonsgegevens in strijd met geldende wet- en regelgeving worden verwerkt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Dit privacy statement is vastgesteld op 25 mei 2018.