Voorwaarden

Download voorwaarden (PDF)

 

1 Toepasselijkheid

 • 1.1 Albicher Advocatenpraktijk B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat en procureur uit te oefenen. De besloten vennootschap voert, naast haar statutaire naam, de handelsnaam Advocatenkantoor Albicher.
 • 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Albicher Advocatenpraktijk B.V. worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
 • 1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Albicher Advocatenpraktijk B.V.

 

2 Opdracht

 • 2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Albicher Advocatenpraktijk B.V. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 • 2.2 De opdrachtgever vrijwaart Albicher Advocatenpraktijk B.V. tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 

3 Honorarium en verschotten

 • 3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Albicher Advocatenpraktijk B.V. omvatten het honorarium en de verschotten.
 • 3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
 • 3.3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Albicher Advocatenpraktijk B.V. periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief  wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.
 • 3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Albicher Advocatenpraktijk B.V. bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen.
 • 3.5 Wordt het basisuurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het basisuurtarief.
 • 3.6 Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Albicher Advocatenpraktijk B.V. ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels) en kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 5% van het honorarium.

 

4 Betaling

 • 4.1 De werkzaamheden en verschotten worden maandelijks, achteraf, afgerekend.
 • 4.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
 • 4.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de wettelijke rente verschuldigd.
 • 4.4 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 50,--.
 • 4.5 Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Albicher Advocatenpraktijk B.V. haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Albicher Advocatenpraktijk B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

 

5 Voorschot

 • 5.1 Albicher Advocatenpraktijk B.V. kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

 

6 Aansprakelijkheid

 • 6.1 Albicher Advocatenpraktijk B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 • 6.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Albicher Advocatenpraktijk B.V. komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag aan twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 25.000,--.
 • 6.3 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Albicher Advocatenpraktijk B.V. een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van Albicher Advocatenpraktijk B.V. wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is Albicher Advocatenpraktijk B.V. niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.
 • 6.4 (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Albicher Advocatenpraktijk B.V. verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 • 6.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.2. geldt dat, indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor Albicher Advocatenpraktijk B.V. aansprakelijk is, die aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Albicher Advocatenpraktijk B.V. komt.
 • 6.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

 

7 Archivering

 • 7.1 Het dossier wordt gedurende tenminste tien jaar bewaard, waarna het Albicher Advocatenpraktijk B.V. vrij staat het dossier te vernietigen.

 

8 Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 • 8.1 Op de rechtsverhouding tussen Albicher Advocatenpraktijk B.V. en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 • 8.2 Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Albicher Advocatenpraktijk B.V. en een opdrachtgever kennis te nemen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Breda onder nummer 84/2007. De voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden.